Digitale Eindtoets groepen 8

De schriftelijke eindtoets van Cito wordt op drie ochtenden afgenomen, steeds van 9.00 uur tot 11.30 uur. Dit was op: dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april.

De digitale eindtoets van Cito wordt ook op drie ochtenden afgenomen, steeds van 9.00 uur tot 11.30 uur; dit zal zijn op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 april.

 

Wat is er in 2015 veranderd?

De twee belangrijkste veranderingen in schooljaar 2014/2015 zijn:

1. De datum waarop de toets wordt afgenomen. De toetsdatum lag voorgaande jaren in februari en wordt sinds schooljaar 2014/2015 pas in april afgenomen.

2. Reguliere basisscholen zijn sinds schooljaar 2014/2015 verplicht om een eindtoets af te nemen in groep acht. In voorgaande jaren waren basisscholen hier niet toe verplicht maar werd de eindtoets meestal al wel afgenomen.

 

Hoe is de Cito eindtoets opgebouwd?

De Cito eindtoets bestaat voor alle basisscholen uit rekenen en taal. Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen om wereldoriëntatie in de eindtoets op te nemen. In de voorgaande jaren was studievaardigheden een apart onderdeel van de Cito-toets. Vanaf dit jaar wordt dat onderdeel opgenomen in de onderdelen rekenen en taal.

 

In de onderstaande kolommen leest u uit welke subonderdelen de onderdelen bestaan. Tussen haakjes leest u hoeveel opgaven ieder (sub)onderdeel bevat.

 

Taal (135 opgaven)

- Lezen (45)

- Woordenschat (20)

- Schrijven (20)

- Taalverzorging (50)

 

Rekenen (85 opgaven)

- Getallen (30)

- Verhoudingen (20)

- Meten en Meetkunde (20)

- Verbanden (15)

 

Wereldoriëntatie (90 opgaven)

- Aardrijkskunde (30)

- Geschiedenis (30)

- Natuuronderwijs (30)

 

Krijgt iedereen in groep 8 dezelfde toets?

Er zijn twee eindtoetsen van Cito beschikbaar: eindtoets basis (B) en eindtoets niveau (N). Het verschil tussen de toetsen is het niveau van de vragen. De toetsen bestaan wel uit dezelfde onderdelen en bevatten evenveel vragen.

 

Eindtoets B wordt door het merendeel (75%) van de leerlingen gemaakt, en is voor kinderen van wie de leerkracht verwacht dat ze goed passen in een brugklas op het vmbo GT of op de havo of het vwo. Eindtoets N is voor de kinderen (25%) van wie de leerkracht denkt dat ze het beste passen in een brugklas op het vmbo BB of KB. Deze toetsen zijn ontwikkeld zodat iedereen een toets op niveau krijgt en zich niet ontmoedigd voelt door te moeilijke vragen of juist ongemotiveerd door te makkelijke vragen.

 

Met de toetsen van beide niveaus is het mogelijk om advies voor de brugklas op alle niveaus te krijgen.

 

Ook zijn er kinderen die de digitale Eindtoets of Niveautoets maken, u kunt dan denken aan dyslectische leerlingen.

 

Wanneer is de uitslag van de Cito eindtoets bekend?

Uiterlijk 4 weken nadat uw kind de eindtoets heeft gemaakt zal de school van uw kind de uitslag zowel op papier als digitaal ontvangen. Hierin staan de resultaten van uw kind per onderdeel weergegeven en wordt er een advies voor de middelbare school uitgebracht. Het schooladvies is gebaseerd op de standaardscore van uw kind, welke tussen de 501 en 550 kan variëren. Het Cito maakt ook bekend hoe de basisschool van uw kind landelijk scoort ten opzichte van andere basisscholen.

 

Wat zegt de eindtoets over het schooladvies van mijn kind?

Doordat de Cito eindtoets nu later in het jaar wordt gemaakt is de uitslag minder doorslaggevend in het schooladvies op de middelbare school. We moesten dit jaar vóór 1 maart al een schooladvies uitbrengen. Dit advies is het belangrijkste. Wanneer uw kind de eindtoets beter heeft gemaakt dan de leerkracht verwachtte, dan is de leerkracht verplicht om het advies te heroverwegen. De leerkracht kan er dan voor kiezen om het advies te wijzigen. Overigens mag het advies niet gewijzigd worden wanneer uw kind de toets minder goed heeft gemaakt dan het door de leerkracht uitgebrachte advies.