KDV, POV en BSO Duinterpen

Brede School Duinterpen biedt onderdak aan onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Kinderwoud is samen met OBS de Wyken, CBS de Vuurvlinder en sporthal Duinterpen participant in de Brede School. Een groot voordeel van de Brede School is dat alle voorzieningen zich onder één dak bevinden. Er wordt zorg gedragen voor een doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding.

Kinderdagverblijf en peuteropvang

Kinderwoud biedt op Duinterpen kinderopvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Kinderwoud Duinterpen daagt elk kind, van baby tot basisschoolkind, uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op Duinterpen wordt gewerkt met een VVE programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden KDV Duinterpen

Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.

Op deze dagen behoort verlengde opvang tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden POV Duinterpen

Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.30 uur

Op deze dagen is verlengde peuteropvang ook mogelijk. U kunt uw kind bijvoorbeeld al vanaf 7.30 uur brengen of na de peuteropvang een broodje laten mee-eten.

Buitenschoolse opvang

Kinderen die de buitenschoolse opvang Duinterpen bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden BSO Duinterpen

VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

BSO: maandag t/m donderdag van 14.15 - 18.00 uur

BSO: vrijdag van 12.00 - 18.00 uur