Brede school activiteiten

 

Binnen de Brede school worden de kinderen warm overgedragen en er is sprake van overleg over de doorgaande leerlijn/ontwikkelingslijnen van de kinderen. Daarnaast versterken de partners elkaar waar mogelijk en nodig o.a. als het gaat om het beheer van het gebouw.

Er worden gezamenlijke activiteiten aangeboden welke worden gerealiseerd door de projectgroep Brede school Duinterpen. Ook worden er naschoolse activiteiten aangeboden. Voor de partijen geldt dat het belang van het kind altijd voorop staat. Daarnaast delen we de visie dat leren en ontdekken hand in hand gaan. Een mooie basis waar vanuit de Brede school verder vorm kan krijgen. Door de krachten, competenties, middelen, vaardigheden en kennis van de teams met elkaar te delen verwachten we onze kinderen een prachtige plek aan te kunnen bieden waar ze kunnen leren, ontspannen, ontdekken, zich kunnen verbazen, zichzelf kunnen zijn, vrienden kunnen maken en waar oog is voor hun welzijn.

 

 

Het doel is het verbreden en verdiepen van de samenwerking tussen de in -en externe partners van de Brede school. Door meer samen te gaan werken en de menskracht, middelen, vaardigheden en kennis te gaan delen. Op deze manier te komen tot een uitvoerende organisatie waarin alle kinderen van 0-12 jaar een ononderbroken aanbod krijgen op het gebied van motorische, creatieve, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een IKA waarbinnen de mensen de krachten bundelen om de zorg voor de kinderen zo goed mogelijk vorm te geven.

Het gewenste eindbeeld voor zowel 0-6 jaar als 6-12 jaar:

 • Een doorlopende didactische en pedagogische ontwikkelingslijn voor alle kinderen 0-12 jaar

 • De pedagogisch medewerkers vanuit Kinderwoud en de leerkrachten vanuit Odyssee en Palludara werken samen. Overlegstructuren zijn zo ingericht dat er efficiënt wordt omgegaan met tijd en informatie. Opleidingen en trainingen worden waar nodig en mogelijk gezamenlijk gevolgd.

 • Er is een jaarplan waarin alle organisatorische zaken en de activiteiten staan beschreven, zoals de gezamenlijke peuter/kleuteractiviteiten.

 • Er is een profiel opgesteld voor een medewerker die zowel binnen de school als op de kinderopvang kan worden ingezet.

 • Het sluitende dagarrangement biedt ouders de mogelijkheid om werk en zorg te combineren.

 • Ouders kunnen kiezen voor een IKA waarin service, kwaliteit en zorg rondom het kind hoog zijn . Een plek waar ze hun kinderen met een gerust hart de hele dag naar toe kunnen brengen. De informatievoorziening vanuit het IKA is eenduidig en er zijn gezamenlijke ouder- en informatieavonden. De beide scholen houden hierin hun eigen identiteit en bepalen zelf hun eigen “kleur”.

 • Het realiseren van een warme overdracht tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht en visa versa voor ieder kind gericht op de overdracht van informatie over de ontwikkeling van het kind.

 • Voor kinderen met een afwijkende ontwikkelingslijn worden protocollen ontwikkeld die ervoor zorgen dat de zorg rondom de kinderen op het juiste moment en op de juiste wijze met de diverse partijen wordt gedeeld.

 • De pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsassistenten, betrokken zorgmedewerkers en mensen uit de wijk zetten zich gezamenlijk in om zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren (van ontwikkelingsachterstand of –voorsprong) en het kunnen aanbieden van een passende aanpak door een sluitende signaleringsketen.

 • De kerndoelen voor de leer en ontwikkelingslijnen worden goed afgestemd op elkaar ten einde voor het kind een optimale speel en ontwikkelomgeving te creëren.

 • Naschoolse activiteiten hebben een vaste plaats gekregen binnen het aanbod van de Brede school, de samenwerking met de andere partijen (zoals wijkvereniging of buurtsportcoach) zorgt voor een breed aanbod.

 • Screening op motorische ontwikkeling met hulp van buurtsportcoach en begeleiding op de verbetering bij de kinderen.

 • Verkeersveilige school en samenwerking / afstemming hierin met Kinderwoud

 • Er worden op structurele basis gezamenlijke peuter/kleuter activiteiten georganiseerd.

 • Praktijkleren Friese Poort. Samenwerking pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Ontwikkeling medewerker IKA