Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ons aanbod

Lesaanbod

Van 08.30 tot 14.15 uur bieden we onderwijs van kwaliteit. Leerkrachten geven coachend les en bereiken op een coachende manier dat de leerling eigen keuzes maakt en eigen doelstellingen ziet en bereikt. De leerlijn is bepalend en de methode ondersteund Uitgangspunt is het afstemmen op de pedagogisch-didactische behoefte van de leerling, de methode is een middel om dit te bereiken. Leidende doelstellingen zijn de leerlijnen uit het SLO. De juf/meester zet zich samen met de leerling actief in voor een passend en uitdagend aanbod. Dat betekent ontwikkeling van dialogisch onderwijs volgens onze visie op innovatief en passend onderwijs. Coachen in de klas als bijdrage aan een krachtige leeromgeving. Van een leraar wordt verwacht dat hij van situaties leersituaties weet te maken.

We werken met moderne onderwijsvormen, zoals digitale schoolborden (touchscreens Prowise), digitale lesstof en alle leerlingen vanaf groep 3 beschikken over een iPad. De jongste kinderen maken spelenderwijs kennis met taal, rekenen, beweging, expressie en sociale vaardigheden. In een veilige sfeer geven we veel aandacht aan het individuele kind en de omgang met elkaar.

Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen lees-, taal- en rekenonderwijs inclusief schrijven; de zogenoemde basisvaardigheden. We geven ook les in de Fryske en Engelse taal. Memmetaalsprekkers ondersteunen de kleutergroepen bij de Fryske lessen. Daarnaast bieden we wereld oriënterende vakken (zoals aardrijkskunde en geschiedenis), kunst en cultuur en bewegingsonderwijs. We geven veel aandacht aan de zelfredzaamheid van leerlingen (bijvoorbeeld veilig in het verkeer) en aan actief burgerschap (normen en waarden, samenleven met anderen). De groepen 7 en 8 krijgen ook GVO en/of HVO aangeboden. De basisvaardigheden zoals rekenen en taal geven we zoveel mogelijk in de ochtend, de meer ‘beweeglijke’ en creatieve vakken in de middag. Dit past het beste bij het ritme van de leerlingen. Kinderen leren bij ons steeds zelfstandiger werken. Vanaf groep 3 kunnen ze werk mee krijgen om thuis te oefenen .U kunt dan denken aan een leesblad/leerblad van een vakgebied.

Speurders

Binnen o.b.s. de Wyken ondersteunen wij leerlingen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en kennis. De leerkracht probeert het lesaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op het niveau van de leerlingen. Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig, soms een extra uitdaging. Hier wordt op ingespeeld binnen het team.

Binnen onze leerlingenpopulatie is er ook een groep leerlingen die grotere en snellere denkstappen maakt en daarvoor meer/andere uitdaging nodig heeft. Voor hen is er de Speurders groep. In oktober 2021 zijn wij gestart met een pilot waarin deze groep wekelijks samenkomt onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht.

Het lesaanbod in de Speurdersgroep is gericht op de leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebbgen dan binnen de reguliere groepen aangeboden wordt. Daarnaast is er veel aandacht voor Mindset. Wat gaat jou makkelijker af en wat lukt jou nog niet? Wat doet het met je wanneer iets niet lukt? Wat kan je zelf doen om een situatie te veranderen zodat het wel lukt?

Daarbij is er ook ruimte om samen aan opdrachten te werken, die vervolgens in de eigen klas afgerond kunnen worden (klaswerk).

Voor wie?

- Leerlingen die gesignaleerd worden d.m.v. het SIDI protocol.

- Leerlingen waarbij na psychologisch onderzoek is gebleken dat ze beschikken over een hoog ontwikkel potentieel.

- Leerlingen die opvallen op het gebied van scores/gedrag en na observatie door de docent worden ingebracht in de leerlingbespreking.

Alle leerlingen die in aanmerking komen voor de Speurders worden besproken met de leerkrachten (via de IB/leerlingbespreking) en in de werkgroep hoogbegaafdheid. Daarna worden ouders benaderd door de groepsleerkracht en gevraagd of hun kind mag deelnemen aan de Speurders. Ouders moeten hier dus toestemming voor geven.

Wanneer ouders akkoord geven worden ook leerlingen gevraagd of ze willen deelnemen. Speurders opdrachten zijn niet vrijblijvend of een extra. Opdrachten (Klaswerk) moet binnen de reguliere lestijd gemaakt worden. De leerkracht van de reguliere groep zorgt ervoor dat de leerling deze ruimte krijgt door het reguliere lesstofaanbod te compacten.

Tussentijds informeert de leerkracht van de Speurders groepsleerkrachten over het lesstofaanbod en ontwikkelingen. De groepsleerkracht blijft in 1e instantie de contactpersoon voor de ouders (zodat de groepsleerkracht ook betrokken blijft en weet wat er speelt).

Engels voor alle kinderen

Vanaf groep 1 krijgen alle leerlingen Engelse les. In groep 1 en 2 laten wij de kleuters kennis maken met de Engelse taal doormiddel van Engelse liedjes, kleuren, cijfers en filmpjes. Vanaf groep 3 gebruiken wij hiervoor de methode Join in. De lessen hebben verschillende actieve werkvormen waarbij de leerlingen veel Engels met elkaar praten. Zo raken de kinderen actief en spelenderwijs vertrouwd met de Engelse taal.

Wetenschap en techniek

In het lesprogramma van de Wyken neemt wetenschap en techniek een belangrijke plaats in. Dit past goed bij de nieuwsgierigheid en brede interesse van jonge kinderen. Wetenschap en techniek verrijken ons onderwijs en zorgen ervoor dat het onderwijs past bij de eisen van deze tijd. Het stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. We noemen het ‘onderzoekend en ontwerpend leren’, waarmee kinderen ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden ontwikkelen.